PATVIRTINTA

 Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. IV- 142

 

 ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS

 PAILGINTOS  DIENOS  GRUPĖS ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

 I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

  1.   Šis pailgintos dienos grupės organizavimo ir darbo tvarkos aprašas reglamentuoja Šiaulių Rėkyvos  progimnazijoje  pailgintos dienos grupės veiklą.

 2.   Pailgintos dienos grupė (toliau – Grupė) – tai tėvų prašymu suburta grupė pradinių klasių (priešmokyklinė, 1, 2 klasė) mokiniams, kuriems teikiama neformalaus švietimo paslauga.

 3.   Pailgintos  dienos grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, bendrosiomis programomis, pradinio ir pagrindinio ugdymo samprata, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos Nuostatais.

 

II. GRUPĖS SUDARYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI

  4.   Grupę sudaro  priešmokyklinės, 1, 2 klasių mokiniai.

 5.   Į grupę mokiniai  priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą.

 6.   Grupės  veiklos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 7.   Grupės veikla grindžiama mokyklos vadovo ir grupės pedagogo sutartimi bei šiuo tvarkos aprašu.

 

III. GRUPĖS FUNKCIJOS

  8.   Grupėje dirbantis pedagogas organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke.

 9.   Nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių.

 10.    Įsipareigoja saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių.

 11.    Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti, dalyvauti kituose neformaliuose užsiėmimuose.

 12.    Teikia pagalbą  mokiniams atliekant namų darbų užduotis.

 13.    Užtikrina savalaikį mokinių nuvykimą į neformaliojo ugdymo užsiėmimus mokykloje.

 14.    Informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą  pailgintos dienos   grupėje.

 

IV. GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

  15.    Grupė steigiama progimnazijos direktoriaus įsakymu, pritarus Progimnazijos tarybai.

 16.    Grupės veikla vykdoma kiekvienais mokslo metais nuo  rugsėjo 1 d. iki  ugdymo proceso pabaigos.  Grupės darbo laikas -  nuo  12 val. iki  18 val.

 17.    Komplektuojama iki 25 mokinių grupė vienam pedagogui.

 18.    Darbą grupėje reglamentuoja grupės veiklos planas.

 19.    Veikla grupėje organizuojama pagal sudarytą ir suderintą su direktoriaus pavaduotoju grupės dienotvarkę.

 20.    Pailgintos dienos grupės veikla organizuojama progimnazijos direktoriaus paskirtoje klasėje.

 

V. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS FINANSAVIMAS

             21.    Galimi grupės veiklos finansavimo šaltiniai:

 21.1. Šiaulių miesto biudžeto lėšos;

 21.2. Mokinio krepšelio lėšos;

 21.3. Grupę lankančių mokinių tėvų , globėjų (rūpintojų) lėšos;

 21.4. Kitos teisėtai gautos lėšos ( privačios, įvairių fondų).

 22.    Pailgintos dienos grupės pedagogo, kuris yra progimnazijos etatinis darbuotojas, atlyginimas skaičiuojamas pagal galiojančius skaičiavimo koeficientus, atsižvelgiant į pedagogo išsilavinimą, stažą, darbo krūvį.

 23.    Maitinimas organizuojamas progimnazijoje. Mokiniai valgo pietus, pavakarius, už kuriuos užmoka tėvai.

 24.    Grupę lankančių mokinių tėvų, globėjų (rūpintojų) įmokų už ugdymą pailgintos dienos  grupėje ir maitinimą apskaita vykdoma įstatymų nustatyta tvarka.

 25.    Grupę lankančių mokinių tėvų atsiskaitymas už teikiamas paslaugas (jei jos būtų mokamos) apsprendžiamas Sutartyje.

 ________________________________