PATVIRTINTA

Rėkyvos progimnazijos

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. IV-118

MOKINIŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Mokinių priežiūros grupė (toliau – Grupė ) – tai tėvų prašymu suburta grupė mokiniams, kuriems teikiama priežiūros paslauga iki juos pasiims tėvai/globėjai. Darbo laikas 12 – 18 val.

2. Mokinių priežiūros specialistas – asmuo, teikiantis priežiūros paslaugą grupėje.

3 Mokinių priežiūros specialistas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį  vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą.

            4. Mokinių priežiūros specialistas dirba vadovaudamasis Rėkyvos progimnazijos nuostatais, vidaus darbo taisyklėmis bei šiuo aprašu.

           5.  Mokinių priežiūros specialisto  funkcijos:

5.1. organizuoti saugią mokinių priežiūrą progimnazijoje ir už jos ribų;

5.2. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią mokinių amžių;

5.3. pagal galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti;

5.4. esant reikalui prižiūrėti mokinius atliekant jiems namų darbų užduotis;

5.5. informuoti tėvus/globėjams apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį.

          6. Mokinių priežiūros specialistas turi teisę:

6.1. pasirinkti veiklos metodus ir formas;

6.2. gauti informaciją apie progimnazijos veiklos naujoves;

6.3.gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų, sveikatos priežiūros specialistų, administracijos;

6.4.  turėti saugias  ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;

           7.   Mokinių priežiūros specialistas privalo:

7.1. užtikrinti savo darbo kokybę;

7.2. organizuodamas ir vykdydamas veiklą mokinių užimtumo grupėje, atsižvelgti į individualius mokinių ugdymosi poreikius ir amžių;

7.3. rūpintis mokinių sveikata, fiziniu ir psichologiniu saugumu grupėje;

7.4. bendradarbiauti su tėvais/globėjams;

7.5. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;

7.6. priimti mokinį į mokinių užimtumo grupę ir išleisti į namus tik pagal raštišką tėvų/globėjų leidimą/prašymą (išleidimas gali būti suderinamas ir telefonu);

7.7.užtikrinti savalaikį mokinių dalyvavimą neformalaus ugdymo užsiėmimuose progimnazijoje, savalaikį maitinimą (esant reikalui);

7.8. laikytis įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;

           8. Mokinių atostogų metu mokinių priežiūros specialistas atlieka kitus darbus: budėtojo (iki 18 val.), remonto (esant reikalui).

     

SUSIPAŽINAU

 ______________________________      

      (parašas, vardas, pavardė )