Pranešame, kad vadovaujantis Šiaulių miesto tarybos 2022 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. T-18 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ ir Šiaulių Rėkyvos progimnazijos reorganizavimo“, nutarta pritarti, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ būtų reorganizuotas ir prijungtas prie Šiaulių Rėkyvos progimnazijos.

 

Reorganizuojamas juridinis asmuo – Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Buveinė: Pirties g. 8, LT-79230 Šiauliai. Kodas – 190525326. Šiaulių lopšelio-darželio savininkė – Šiaulių miesto savivaldybė. Šiaulių lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Šiaulių Rėkyvos progimnazija. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Buveinė: Poilsio g. 1, LT-79228 Šiauliai. Kodas – 190530316. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos savininkė – Šiaulių miesto savivaldybė. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

Reorganizavimo tikslas – optimizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą siekiant užtikrinti efektyvų švietimo įstaigų valdymą ir racionalų valstybės ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigoms valdyti ir ugdymo(si) aplinkai išlaikyti, panaudojimą.

Reorganizavimo būdas – Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ prijungimas prie Šiaulių Rėkyvos progimnazijos. Po reorganizavimo veiklą tęsia Šiaulių Rėkyvos progimnazija ir jai pereina visos reorganizuoto Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ teisės ir pareigos. Šiaulių Rėkyvos progimnazija vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas lietuvių kalba. Po reorganizavimo Šiaulių Rėkyvos progimnazija ugdymo procesą organizuos patalpose, esančiose Poilsio g. 1 ir Pirties g. 8, Šiauliuose.

Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ ir Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktoriai reorganizacijos metu užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, biudžetinių įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą.

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su reorganizuojamos ir reorganizavimo procese dalyvaujančios įstaigos reorganizavimo sąlygomis bei kitais dokumentais, kurie yra skelbiami Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ internetinėje svetainėje https://www.bangele.tavodarzelis.lt ir Šiaulių Rėkyvos progimnazijos internetinėje svetainėje http://www.rekyvospm.com .

SPRENDIMAS Nr. T-18