PATVIRTINTA

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d.

įsakymu Nr. IV-136

 

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ DARBO FUNKCIJŲ PASKIRSTYMAS

 

Komisijos pirmininkė: Vitkauskienė Rima, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Barškietė Sandra, spec. pedagogė, logopedė metodininkė

Komisijos sekretorė: Dambrauskienė Rūta
Nariai:

·       Greviškienė Ilona, spec. pedagogė metodininkė

·       Girdvainienė Alma, vyresnioji socialinė pedagogė

·       Tunikaitytė Virginija, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

·       Rimkuvienė Ina, istorijos vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

  • Bacienė Nijolė, ugdymo karjerai specialistė

·       Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

Priežiūros funkcijos:

Komisijos pirmininkė Rima Vitkauskienė atlieka šias funkcijas: kviečia komisijos posėdžius, numato jų vietą ir laiką, vadovauja Komisijos darbui, pasirašo sprendimus ir kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus, atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui, atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam asmeniui, paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti. Krizės metu organizuoja progimnazijos darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją apie įvykį, sprendžia progimnazijos darbo organizavimo klausimus, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę.

 

Komisijos pirmininkės pavaduotoja Barškietė Sandra spec. pedagogė, logopedė koordinuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius poreikius įvertinti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo teikimą. Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą. Bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba. Vykdo specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą progimnazijoje, inicijuoja dalykų mokytojų ir klasių vadovų bendradarbiavimą.

 

Komisijos sekretorė Dambrauskienė Rūta atlieka šias funkcijas: rengia Komisijos posėdžių medžiagą; renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti; tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu; vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais; rašo Komisijos posėdžių protokolus.

 

Greviškienė Ilona spec. pedagogė koordinuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius poreikius įvertinti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo teikimą. Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą. Bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba. Vykdo specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą progimnazijoje, inicijuoja dalykų mokytojų ir klasių vadovų bendradarbiavimą.

 

Alma Girdvainienė socialinė pedagogė, atsakinga už socialinės paramos mokiniams teikimą, atlieka progimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo analizę. Sprendžia konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasių auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), dalyvauja analizuojant elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus. Nagrinėja progimnazijos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuoja netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus.  Bendradarbiauja su vaikų socializacijos centrais, teritorine policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis vaiko gerove institucijomis, įstaigomis ar asmenimis.

 

Tunikaiytė Virginija atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su pradinių klasių mokiniais ir mokytojais, sprendžiant konkrečių pradinių klasių mokinių problemas renka informaciją iš pradinių klasių mokytojų, tėvų, mokinių, krizės metu teikia informaciją pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.

 

Rimkuvienė Ina atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su 5-8 klasių mokiniais ir mokytojais, sprendžiant konkrečių 5-8 klasių mokinių problemas renka informaciją iš 5-8 klasių mokytojų, tėvų, mokinių, krizės metu teikia informaciją 5-8 klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.

 

Bacienė Nijolė, karjeros specialistė,  padeda mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. Pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą / perėjimą į kitą mokymosi įstaigą.

 

VSP specialistė atsakinga už programų, susijusių su bendruomenės sveikata, rengimą ir įgyvendinimą pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu. Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigomis suinteresuotomis vaiko gerove.