ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA

                                             VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS VEIKLA

 2022-2023 m. m.

Tikslas: sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje.

Uždaviniai:

  1. Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais.
  2. Suteikti galimybę pasijusti visaverčiu grupės nariu.
  3. Stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį.
  4. Mokyti pažinti savo ir kitų emocijas, jas tinkamai išreikšti, ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą bei darbą.

Laikas, val.

Veiklos forma

Paaiškinimai

8.00-12.15

Ugdomoji veikla

Pamokos.

12.15-12.30

Vaikų priėmimas

Individualūs pokalbiai, žaidimai.

12.30-14.00

Neformaliojo švietimo, pažintinės, projektinės veiklos

Mokiniai išeina į būrelius ir kt. veiklas, organizuojamas mokykloje.

Poilsio valanda lauke

Aktyvūs, judrieji žaidimai, pasivaikščiojimas lauke (esant blogoms oro sąlygoms – stalo žaidimai, dėlionės,  pagal galimybes aktyvi veikla sporto salėje).

14.00-15.00

Nebaigtų darbų valandėlė

Individualios, kolektyvinės užduotys, skirtos gilinti ir įtvirtinti mokomųjų dalykų žinias.

15.00-15.30

Pavakariai

Maitinimasis sveiko maisto užkandžiais, kuriuos mokiniai atsineša iš namų.

15.30-16.00

Žaidybinė veikla

Stalo žaidimai, judrieji žaidimai, aktyvi veikla lauke (priklausomai nuo oro sąlygų).

16.00-17.00

Vaikų saviraiškos ugdymas

Saviraiškos ugdymas per meninę veiklą, filmų stebėjimą ir aptarimą, stalo žaidimus, gamtos laboratorijas, kūrybines dirbtuves, kūrybiškumo  ugdymą, draugiškumą ugdančius užsiėmimus ir kt. veiklas.

17.00-17.30

Refleksija. Savitvarka

Dienos veiklų aptarimas. Darbo vietos sutvarkymas.

PARENGĖ

VDM  grupės mokytoja

..........................................................

(parašas)

Laima Šurnaitė-Plauškienė

2022-09-17

SUDERINTA

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

..........................................................

(parašas)

Rima Vitkauskienė

2022-09-17 Reg. Nr. UD-12