PATVIRTINTA

                                                                                                        Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktoriaus 

                                                                                                        2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. IV- 142

                                                                                                       (Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktoriaus 

                                                                                                       2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr.IV-1 redakcija)

 

 ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS

PAILGINTOS  DIENOS  GRUPĖS ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1.   Šis pailgintos dienos grupės organizavimo ir darbo tvarkos aprašas reglamentuoja Šiaulių Rėkyvos  progimnazijoje  pailgintos dienos grupės veiklą.

2.   Pailgintos dienos grupė (toliau – Grupė) – tai tėvų prašymu suburta grupė pradinių klasių (priešmokyklinė, 1, 2 klasė) mokiniams, kuriems teikiama neformalaus švietimo paslauga.

3.   Pailgintos  dienos grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, bendrosiomis programomis, pradinio ir pagrindinio ugdymo samprata, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos Nuostatais.

 

 

II. GRUPĖS SUDARYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI          

4.   Grupę sudaro  priešmokyklinės, 1, 2 klasių mokiniai.                

5.   Į grupę mokiniai  priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą.                

6.   Grupės  veiklos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.                

7.   Grupės veikla grindžiama mokyklos vadovo ir grupės pedagogo sutartimi bei šiuo tvarkos aprašu.

 

 III. GRUPĖS FUNKCIJOS   

8.   Grupėje dirbantis pedagogas organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke.

9.   Nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių.

 10.    Įsipareigoja saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių.

 11.    Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti, dalyvauti kituose neformaliuose užsiėmimuose.

 12.    Teikia pagalbą  mokiniams atliekant namų darbų užduotis.

 13.    Informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą  pailgintos dienos   grupėje.

 14.    Pailgintos dienos grupę lankantys vaikai išleidžiami į namus su tėvais (globėjais), kitais šeimos suaugusiais, su  vyresniais broliais, seserimis esant raštiškam tėvų sutikimui arba tai iš anksto suderinus žodžiu bei asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą ar sulaukus tėvų (globėjų) skambučio telefonu.

 15.    Užtikrina patalpų, inventoriaus priežiūrą.

 

IV. GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

16.    Grupė steigiama progimnazijos direktoriaus įsakymu, pritarus Progimnazijos tarybai.

17.    Grupės veikla vykdoma kiekvienais mokslo metais nuo  rugsėjo 1 d. iki  ugdymo proceso pabaigos.  Grupės darbo laikas -  nuo  12 val. iki  18 val.

 18.    Komplektuojama iki 25 mokinių grupė vienam pedagogui.

 19.    Darbą grupėje reglamentuoja grupės veiklos planas.

 20.    Veikla grupėje organizuojama pagal sudarytą ir suderintą su direktoriaus pavaduotoju grupės dienotvarkę.

 21.    Pailgintos dienos grupės veikla organizuojama progimnazijos direktoriaus paskirtoje klasėje.

 

V. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI

23.    Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja:

 23.1.   laikytis progimnazijos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių;

 23.2.   suteikti reikiamą informaciją grupės pedagogui apie mokinį;

 23.3.   nuolat domėtis mokinio elgesiu, veikla grupėje;

 23.4.   informuoti grupės pedagogą apie mokinio neatvykimą į užsiėmimus;

23.5.   raštu informuoti grupės pedagogą apie mokinio savarankišką grįžimą namo, nurodant išėjimo iš grupės laiką;

 23.6.   neleisti mokiniui nešiotis daiktų, nesusijusių su grupės veikla;

 23.7.   pasirūpinti mokinio maitinimu (maisto dėžute), kuris atitiktų sveiko maisto reikalavimus;

23.8.   už vaiko saugumą pakeliui iš pailgintos dienos grupės namo ar į būrelius atsakingi tėvai (globėjai, rūpintojai);

 23.9.   atlyginti mokinio padarytą žalą progimnazijai ir kitiems asmenims.

 

VI. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS FINANSAVIMAS

24.    Galimi grupės veiklos finansavimo šaltiniai:

 24.1. Šiaulių miesto biudžeto lėšos;

 24.2. mokinio krepšelio lėšos;

 24.3. grupę lankančių mokinių tėvų, globėjų (rūpintojų) lėšos;

 24.4. kitos teisėtai gautos lėšos ( privačios, įvairių fondų).

25.    Pailgintos dienos grupės pedagogo, kuris yra progimnazijos etatinis darbuotojas, atlyginimas skaičiuojamas pagal galiojančius skaičiavimo koeficientus, atsižvelgiant į pedagogo išsilavinimą, stažą, darbo krūvį.

 26.    Maitinimas organizuojamas progimnazijoje: mokiniai valgo pietus, už kuriuos moka tėvai.

 27.    Grupę lankančių mokinių tėvų, globėjų (rūpintojų) įmokų už ugdymą pailgintos dienos  grupėje ir maitinimą apskaita vykdoma įstatymų nustatyta tvarka.

 28.    Grupę lankančių mokinių tėvų atsiskaitymas už teikiamas paslaugas (jei jos būtų mokamos) apsprendžiamas Sutartyje.

 ________________________________