PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-221

 

 


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių Rėkyvos progimnazijos (toliau – progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, progimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Šiaulių Rėkyvos progimnazija, trumpasis pavadinimas – Rėkyvos progimnazija. Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190530316.
3. Progimnazijos istorija: 1964 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Šiaulių 4-oji aštuonmetė mokykla. 1985 m. mokykla reorganizuota į 4-ąją nepilnąją vidurinę mokyklą, o 1988 m. – į Šiaulių 4-ąją devynmetę mokyklą. 1993 m. mokykla pertvarkyta į Šiaulių Rėkyvos pagrindinę mokyklą.
4. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Progimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
6. Progimnazijos savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė.
7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba, kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai.
8. Progimnazijos buveinė – Poilsio g. 1, LT-79238 Šiauliai.
9. Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
10. Mokyklos tipas – progimnazija.
11. Progimnazijos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.
12. Mokymo kalba – lietuvių.
13. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
14. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.


II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
15. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.
16. Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:
16.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
16.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
16.2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
16.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
16.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
16.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
16.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
16.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
17. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
17.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
17.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
18. Progimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.
19. Progimnazijos veiklos uždaviniai:
19.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį išsilavinimą;
19.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
19.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
19.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.
20. Vykdydama pavestus uždavinius, progimnazija:
20.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir progimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
20.2. rengia neformaliojo vaikų švietimo programas;
20.3. vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei adaptuotas pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
20.4. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
20.5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones;
20.6. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
20.7. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, mokinių priežiūros grupes, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
20.8. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
20.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
20.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
20.11. organizuoja mokinių maitinimą progimnazijoje;
20.12. viešai skelbia informaciją apie progimnazijos veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
20.13. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
21. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.


III. PROGIMNAZIJOS TEISĖS
22. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
22.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
22.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
22.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
22.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
22.5. stoti ir jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
22.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
22.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.


IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
23. Progimnazijos veikla organizuojama pagal:
23.1. direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios Progimnazijos taryba ir Šiaulių miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;
23.2. direktoriaus patvirtintą metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusi Progimnazijos taryba;
23.3. direktoriaus patvirtintą progimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba.
24. Progimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Progimnazijos direktorius atlieka tokias funkcijas:
25.1. suderinęs su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina progimnazijos vidaus struktūrą, progimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą;
25.2. nustato progimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, progimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;
25.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo progimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
25.4. priima mokinius Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
25.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
25.6. suderinęs su Progimnazijos taryba, tvirtina progimnazijos darbo tvarkos taisykles;
25.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais atžvilgiais;
25.8. organizuoja ir koordinuoja progimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina progimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
25.9. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
25.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;
25.11. sudaro progimnazijos vardu sutartis progimnazijos funkcijoms atlikti;
25.12. organizuoja progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
25.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja progimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
25.14. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams suteikia galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
25.15. inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
25.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir progimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos, vaiko teisių apsaugos įstaigomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
25.17. atstovauja progimnazijai kitose institucijose;
25.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams;
25.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
26. Progimnazijos direktorius atsako už tai, kad progimnazijoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį progimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, progimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
27. Progimnazijoje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės. Jos nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai.
28. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
29. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria mokinių mokymosi poreikius, jų elgesio, lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus; tariasi dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos, ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų; atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį; parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą, dalijasi gerąja patirtimi; konsultuojasi tarpusavyje, taip pat su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bendrosiose klasėse, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus; aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su progimnazijos veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėms, teikia siūlymų metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo; bendradarbiauja su kitų mokyklų metodinėmis grupėmis.
30. Progimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių pirmininkai. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą progimnazijoje, bendradarbiavimą tarp metodinių grupių, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, teikia siūlymus metodinėms grupėms dėl veiklos tobulinimo, progimnazijos direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
31. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginių inovacijų diegimo klausimais progimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.


V. PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA
32. Progimnazijos taryba yra aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija. Progimnazijos taryba telkia progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams.
33. Progimnazijos taryba sudaroma iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir Rėkyvos seniūnijos atstovų. Jos narių skaičių nustato progimnazijos direktorius. Progimnazijos taryba sudaroma ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.
34. Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, 5–8 klasių mokinius – Mokinių taryba, 1–3 Rėkyvos seniūnijos atstovus – progimnazijos direktorius.
35. Progimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Progimnazijos tarybos posėdžiuose progimnazijos direktorius gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
36. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu progimnazijos tarybos posėdyje.
37. Progimnazijos taryba atlieka tokias funkcijas:
37.1. teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
37.2. aprobuoja progimnazijos strateginį planą, metinę progimnazijos veiklos programą, progimnazijos nuostatus, progimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus progimnazijos direktoriaus;
37.3. teikia siūlymų progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
37.4. svarsto progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
37.5. išklauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos veiklos tobulinimo;
37.6. teikia siūlymus progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
37.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui;
37.8. teikia siūlymų dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
37.9. svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
38. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
39. Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito progimnazijos bendruomenei.
40. Metodinė taryba - tai visuomeniniais pagrindais dirbanti mokytojų grupė, kuriai vadovauja ne žemesnę kaip metodininko kvalifikaciją įgijęs pirmininkas, išrinktosios metodinės tarybos narių slaptu balsavimu.
41. Progimnazijos metodinę tarybą sudaro slaptu balsavimu metodinėse grupėse išrinkti metodinių grupių pirmininkai. Metodinė taryba sudaroma ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.
42. Metodinės tarybos veiklą kuruoja progimnazijos direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
43. Progimnazijos metodinės tarybos veikla:
43.1. inicijuoja ie koordinuoja progimnazijos metodinę veiklą, bendradarbiauja su kitų miesto ir šalies švietimo įstaigų metodinėmis tarybomis ir metodikos sklaidos institucijomis;
43.2. daro įtaką švietimo reformos vykdymui progimnazijoje, skatina formuoti ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Bendrąsias programas; inicijuoja kurti individualizuotą darbo sistemą (dalykų programos, didaktinė medžiaga, metodinės priemonės), grindžiant savo veiklą humanistine demokratine ugdymo filosofija;
43.3. derina modulių, mokymo individualiąsias, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo ugdymo programas;
43.4. padeda formuoti ugdymo metodus, vertinimo būdus, teikia konstruktyvius siūlymus, konsultuoja metodiniais klausimais jaunus specialistus ir visus mokytojus, inicijuoja mokytojų veiklos organizavimo forma ir būdus, atitinkančius bendruosius ugdymo ir progimnazijos tikslus;
43.5. inicijuoja ir organizuoja metodines konferencijas, seminarus, projektus, paskaitas progimnazijos bendruomenei, tėvams, skleidžia gerąją patirtį, diegia inovacijas progimnazijos, miesto bei šalies mastu;
43.6. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą (progimnazijoje ir už jos ribų), atliekant projektinius darbus, individualizuojant ugdymo turinį, adaptuojant ir įvertinant individualiąsias programas, pasirenkant mokymo metodus ir būdus;
43.7. įvairiais klausimais bendradarbiauja su atestacine komisija, esant reikalui, sudaro mokytojų grupes metodinėms problemoms spręsti;
43.8. mokslo metų pabaigoje aptaria ir įvertina pedagogų darbo rezultatus pagal pateiktas metodinių grupių ataskaitas.
44. Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
45. Mokytojų tarybai vadovauja progimnazijos direktorius.
46. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia progimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
47. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.
48. Progimnazijoje nuolat veikia progimnazijos mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba. Mokinių tarybos nuostatus tvirtina progimnazijos direktorius. Mokinių tarybos nariai yra 5–8 klasių susirinkimų deleguoti atstovai. Mokinių tarybai vadovauja savivaldos institucijos narių susirinkime išrinktas pirmininkas. Jos veiklą kuruoja progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
49. Mokinių taryba:
49.1. inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
49.2. teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą;
49.3. dalyvauja rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
49.4. susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.
50. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas. Klasių mokinių tėvų (globėjaų, rūpintojų) savivaldos institucija;
50.1. aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;
50.2. padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą;
50.3. teikia siūlymus Progimnazijos tarybai ir direktoriui.
51. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais progimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.


VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA
52. Darbuotojai į darbą progimnazijoje priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Progimnazijos darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Progimnazijos direktorius, pavaduotojas ugdymui, mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.


VII. PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
55. Progimnazija patikėjimo teise perduotą Šiaulių miesto savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
56. Progimnazijos lėšos:
56.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Šiaulių miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
56.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
56.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
56.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
57. Progimnazijos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
58. Progimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Progimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.


VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
60. Progimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus aprobuoja Progimnazijos taryba, tvirtina progimnazijos savininkas.
61. Progimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi progimnazijos savininko, progimnazijos direktoriaus ar Progimnazijos tarybos iniciatyva.
62. Progimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
63. Progimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________
SUDERINTA
Mokyklos tarybos
2011-06-17 posėdžio
protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.PR1-5)