AKOMPANIATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

APSKAITOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

BIBLIOTEKININKO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJO UGDYMUI  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KOMPIUTERIŲ TECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KŪRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LABORANTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MAISTO IŠDAVĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MOKINIŲ KARJEROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAGALBINIO VIRTUVĖS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ŪKIO DALIES VEDĖJAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VDM GRUPĖS MOKYTOJAS

VDM GRUPĖS MOKYTOJO PADĖJĖJAS 


 ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Administratoriui  keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
5.1. ne mažesnis kaip aukštesnysis  išsilavinimas;
5.2. darbo su kompiuteriu įgūdžiai;
6. Administratorius turi žinoti ir išmanyti:
6.1. progimnazijos struktūrą, darbo organizavimo principus;
6.2. progimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
6.3. progimnazijos veiklą reglamentuojančius norminius aktus;
6.4. dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;
6.6. dokumentų apipavidalinimo ir apdorojimo metodus;
6.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.
7. Administratorius privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. šiuo pareigybės aprašymu;
7.6. kitais progimnazijos  lokaliniais dokumentais (įsakymais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Administratorius atlieka šias funkcijas:
8.1. organizuoja dokumentų laikymą ir jų apsaugą, priima dokumentus, tikrina jų įforminimą;
8.2. rengiant dokumentus vadovaujasi dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ir to paties reikalauja iš progimnazijos darbuotojų;
8.3. atsako į progimnazijos lankytojų klausimus, priima ir suteikia (perduoda) informaciją telefonu, elektroniniu paštu ar faksu;
8.4. registruoja gaunamus bei siunčiamus raštus ir dokumentus atitinkamuose sąrašuose ar registruose;
8.5. užtikrina kokybišką ir greitą gautos korespondencijos tvarkymą ir perdavimą progimnazijos direktoriui: tą pačią dieną informuoja progimnazijos direktorių apie gaunamus raštus, dokumentus ar kitą informaciją bei progimnazijos direktoriaus pavedimu ją perduoda priskirtiems darbuotojams;
8.6. priima, registruoja ir įstaigos direktoriui ar kitiems įstaigos darbuotojams perduoda telefonu, elektroniniu paštu, faksu ar žodžiu gautą informaciją, jei tuo metu jų nebuvo darbo vietoje.;
8.7. spausdina ir registruoja vidinius įstaigos dokumentus (įsakymus, prašymus, raštus ir pan.) atitinkamuose sąrašuose ar registruose bei derina juos su progimnazijos direktoriumi ir administracijos atstovais;
8.8. progimnazijos direktoriaus pavedimu rengia įsakymus ir kitus įstaigos raštus;
8.9. progimnazijos direktoriui periodiškai primena apie būtinus atlikti (pagal parengtą darbotvarkę) darbus, dalyvavimus posėdžiuose, pasitarimuose ar kituose renginiuose;
8.10. informuoja ir kviečia dalyvius į progimnazijos rengiamus posėdžius, pasitarimus ar kitus renginius.


BIBLIOTEKININKO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Bibliotekininko pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
4.1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos  švietimo įstatyme;
4.2. gerai mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ar kitais progimnazijos veikoje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais  nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
5. Bibliotekininkas turi mokėti, žinoti ir išmanyti:
5.1. įstatymus, norminius aktus;
5.2. bibliotekų darbui keliamus metodinius informacinius reikalavimus;
5.3. mokyklos vadovo įsakymus bibliotekų darbo klausimais;
5.4. mokyklos specifiką, struktūrą, darbuotojų, mokinių išsilavinimo lygį, poreikius;
5.5.bibliotekos fondo apskaitos, literatūros išdavimo, paieškos, saugojimo ir komplektavimo taisykles;
5.6. archyvų darbo reikalavimus;
5.7. informacinių katalogų parengimo reikalavimus;
5.8. literatūros klasifikavimo sistemą;
5.9. bibliografinius žinynus;
5.10. bibliotekos darbo ataskaitų parengimo tvarką;
5.11. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:
6.1. priima ir įformina grožinę bei techninę literatūrą;
6.2.. esant reikalui įformina skaitytojų pažymėjimus;
6.3. pildo literatūros priėmimo ir išdavimo dokumentaciją;
6.4. pildo kartoteką., kodifikuoja norminę literatūrą;
6.5. išdėsto literatūrą lentynose pagal jų specifiką;
6.6. pildo sisteminį literatūros katalogą, pastoviai jį papildo ir atnaujina;
6.7. antspauduoja knygas bibliotekos žymekliu ir jas registruoja žurnale;
6.8. organizuoja skaitovų, knygos žinovų konkursus pagal atskiras tematikas, rengia literatūrinius vakarus, susitikimus su įžymiais žmonėmis, knygų parodas bei kitus renginius;
6.9. pataria skaitytojams, kaip surasti bibliotekų kataloguose reikiamą literatūrą;
6.10. užsako knygas, vadovėlius (esant reikalui ugdymo priemones) kolektoriuose, centriniuose knygynuose ir bibliotekose;
6.11. kaupia informacinius duomenis kompiuteryje;
6.12.organizuoja bibliotekos fondų apskaitą, komplektavimą ir periodines inventorizacijas;
6.13.rengia bibliotekos fondų komplektavimo planus, atsižvelgiant į knygų leidyklų tematinius planus ir mokyklos darbo specifiką ir jos vystymosi perspektyvas;
6.14.vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus;
6.13. vykdo kitus progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su bibliotekininko pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato progimnazijos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir bibliotekininku;


BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM  DARBUOTOJUI

5. Budėtojas kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
6. Budėtojas turi žinoti ir išmanyti:
6.1. mokyklos, kurioje dirba, struktūrą;
6.2. materialinės atsakomybės pagrindus;
6.3. darbo organizavimo tvarką;
6.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus;
6.5. pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe;
7. Budėtojas privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. šiuo pareigybės aprašymu;
7.6. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
 
ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS

8. Budėtojas atsakingas už progimnazijos  pagrindinio pastato atrakinimą.
9.Kontroliuoja ir seka pašalinių asmenų įėjimą į mokyklą, atvykus svečiams, juos palydi;
10. Veda registracijos žurnalą atvykstančių asmenų į progimnaziją;
11. Kartu su budinčiu pedagogu prižiūri tvarką, valosi progimnazijos foje ir prie progimnazijos durų;
12.Esant reikalui, administracijos nurodymu, pavaduoja kitus gimnazijos darbuotojus, prižiūri viduje esančius augalus;
13. Progimnazijos budėtojas dalinai atlieka ir rūbininko darbą:
13.1.Prieš pamokas atrakina rūbinę;
13.2.Pamokų metu užrakina rūbinę, esant reikalui valosi;
14. Pašaliniams asmenims atsisakius vykdyti nurodymą apleisti mokyklos patalpas ar pastebėjus kitus pažeidimus bei avarijas, nedelsiant informuoti mokyklos direktorių.
15. Nesant tiesioginio darbo, dirba kitus pagal kompetenciją ūkinės veiklos darbus administracijos nurodymu.DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Žinoti krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus.
 2. Pažinti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką.
 3. Žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.
 4. Mokėti, žinoti ir išmanyti darbo priemonių ir įrankių rūšis, paskirtį, jų naudojimo ir saugojimo tvarką.
 5. Žinoti naudojimosi elektros įrankiais, įrengimais, saugios eksploatacijos instrukciją.
 6. Žinoti vandentiekio ir apšildymo sistemų įvadų į jo prižiūrimus pastatus, vietas.
 7. Žinoti vandentiekio, kanalizacijos, apšildymo tinklų išdėstymą pastatuose, uždarymo armatūros išdėstymą, vandentiekio ir kanalizacijos šulinių išdėstymą.
 8. Žinoti medienos apdirbimo būdus. Laiku ir kokybiškai atlikti staliaus darbus.
 9. Žinoti saugos darbo vietos reikalavimus.
 10. Išmanyti medienos apdirbimo būdus, naudojamų mechanizmų, staklių eksploatavimo, įrankių ir staklių priežiūros taisykles.
 11. Žinoti santechnikos įrenginių įrengimo ir saugos eksploatavimo taisykles, metalo apdirbimo pagrindus.
 12. Privalo vykdyti darbdavių arba jų įgaliotų asmenų nurodymus, laikytis darbo saugos, naudojamų mechanizmų, staklių eksploatavimo taisyklių.
 13. Mokėti atlikti pastatų vidaus ir išorės remonto darbus (darbdavio valdos ribose); karšto ir šalto vandens vandentiekio, kanalizacijos apšildymo sistemų eksploatavimo priežiūrą ir smulkų remontą.
 14. Žinoti medicinos pagalbos suteikimo būdus nelaimingo atsitikimo metu, mokėti praktiškai suteikti pirmąją medicinos pagalbą, išklausyti privalomos higienos kursus, pasitikrinti sveikatą.
 15. Žinoti saugos ir sveikatos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisykles, atliekant staliaus, santechnikos, elektros, remonto, dažymo darbus.
 16. Būti pareigingam, darbščiam, tvarkingam.

FUNKCIJOS

 1. Atlikti pagalbinius darbus progimnazijos patalpose bei teritorijoje.
 2. Rankiniu būdu arba vežimėliu vežti, nešti, gabenti, pakrauti, iškrauti krovinius, nereikalaujančius atsargumo, vasaros metu pjauti žoliapjove progimnazijos teritoriją.
 3. Žinoti krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus.
 4. Šalinti ir esant reikalui remontuoti nesudėtingus vandentiekio, šildymo bei sanitarinių mazgų gedimus.
 5. Prasidėjus šildymo sezonui pastate nuorinti šildymo sistemą.
 6. Atlikti progimnazijos inventoriaus (stalų, kėdžių, lentynų, spintų ir kt.) remontą esant būtinumui vykdyti kabinetinių baldų perstatymą.
 7. Laiku ir tinkamai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams žodinius ar raštiškus pavedimus, nurodymus.
 8. Paruošti darbo vietą, įrankius darbui.
 9. Naudoti pirmines gaisro gesinimo priemones.
 10. Kartą per mėnesį atlikti profilaktinę ir techninę valgyklos ir darbų kabinetuose įrengimų apžiūrą ir remontą. Atliktus darbus užregistruoti įrengimų ir priežiūros registracijos žurnale.
 11. Tikrinti ryte visą elektros įrengimų ir apšvietimo stovį. Pastebėtus trūkumus pašalinti.
 12. Informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams apie sugadintus elektros prietaisus.
 13. Užtikrinti švarą ir tvarką elektros skydinėje ir darbo vietoje.
 14. Baigus darbą sutvarkyti darbo vietą, susidėti darbo įrankius, sutvarkyti ir išnešti likusias medžiagų atliekas į tam skirtą vietą.
 15. Nenaudoti alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų. Rūkyti tam skirtose vietose.
 16. Tikrintis sveikatą ir išklausyti privalomus higienos kursus.
 17. Vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas.

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. atitikti bent vieną šių reikalavimų:
1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
1.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo", patirtį;
1.3. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių lygis atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – švietimo ir mokslo ministras) patvirtintus reikalavimus;
1.4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
1.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus;
1.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Bendrojo ugdymo mokyklos direktorius vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovauja mokyklos strateginio ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos derina nustatyta tvarka, tvirtina ir vadovauja jų įgyvendinimui;
2.2. informuoja ir supažindina mokyklos bendruomenę su valstybine ir savivaldybės švietimo politika, inicijuoja jos aptarimus ir įgyvendinimą;
2.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir mokyklos nuostatų;
2.4. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
2.5. skiria vadybines funkcijas direktoriaus pavaduotojams, mokyklos struktūrinių padalinių vadovams, atsižvelgdamas į mokyklos veiklos sritis, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;
2.6. tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus, darbuotojų darbo grafikus;
2.7. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
2.8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, aptarnaujančiojo personalo ir mokinių teises, pareigas, atsakomybę ir suderinęs su mokyklos taryba jas tvirtina;
2.9. organizuoja mokytojų metodinę veiklą, darbuotojų profesinį tobulėjimą, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, galimybę atestuotis mokytojams ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
2.10. leidžia įstatymus personalo valdymo, mokyklos veiklos ir kitais klausimais, kontroliuoja jų vykdymą;
2.11. priima mokinius į mokyklą Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos nustatyta tvarka, sudaro (nutraukia) mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
2.12. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą, užtikrina mokyklos tikslų, uždavinių ir funkcijų vykdymą;
2.13. sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti teisės aktų nustatyta tvarka;
2.14. užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams mokyklos aplinką;
2.15. tvirtina saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijas, kontroliuoja, kaip laikomasi jų reikalavimų;
2.16. organizuoja mokyklos dokumentų valdymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.17. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja mokyklos turtu, lėšomis; rūpinasi intelektiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;
2.18. tvirtina metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą;
2.19. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami mokyklos ataskaitų rinkiniai būtų teisingi ir pateikiami laiku;
2.20. organizuoja viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2.21. organizuoja ugdymo(si) proceso priežiūrą;
2.22. organizuoja specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės, specialiosios, psichologinės pagalbos mokiniams teikimą ir užtikrina jų funkcionavimą;
2.23. inicijuoja mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų sistemų kūrimą, organizuoja jų įgyvendinimą;
2.24. inicijuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;
2.25. organizuoja mokinių maitinimą mokykloje teisės aktų nustatyta tvarka;
2.26. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų steigimąsi ir skatina jų veiklą;
2.27. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi mokykloje, bendruomenės narių informavimą;
2.28. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
2.29. viešai skelbia informaciją apie mokyklos vykdomas programas, jų pasirinkimo galimybes, mokinių priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbius mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitą informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
2.30. kontroliuoja, kad mokyklos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
2.31. kartu su mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;
2.32. rengia mokyklos direktoriaus veiklos metinę atskaitą ir teikia Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka;
2.33. atstovauja mokyklai teismuose, valdžios ar valdymo įstaigose, sprendžia mokyklos klausimus su kitais fiziniais, juridiniais asmenimis;
2.34. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pranešimų ir skundų, susijusių su mokyklos funkcijomis, nagrinėjimą, atsakymų į juos rengimą;
2.35. vykdo su mokyklos uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis;
2.36. vykdo ir kitas teisės aktuose ir mokyklos nuostatuose nustatytas funkcijas.


DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJO UGDYMUI  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.     Aukštasis universitetinis pedagoginis  išsilavinimas.
3.2.     Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.
3.3.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo
kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko  teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų  ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.
3.4.    Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
3.5.     Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos  bendruomenės narių santykius.
3.6.    Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Rėkyvos progimnazijos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui.
3.7.    Mokėti rengti progimnazijos vidaus dokumentus.
3.8.    Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, prieš tai suderinus su progimnazijos direktoriumi.
3.9.    Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
3.10.    Sklandžiai dėstyti mintis ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles.
3.11.    Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
3.12.    Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.
3.13.    Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
3.14.    Gerai mokėti lietuvių kalbą.
3.15.    Privalumai: mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų); turėti vadybinę kategoriją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Vaduoti direktorių, negalintį eiti savo pareigų (ligos, komandiruotės, atostogų metu).
4.2.    Tikrinti ir derinti progimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, veiklos tobulinimo veiksmų planus.
4.3.    Organizuoti ir kontroliuoti strateginius progimnazijos tikslus atsiliepiančio progimnazijos  ugdymo turinio kūrimą, derinti pateiktas ugdymo plano dalis ir rengti bendrą ugdymo plano projektą, kontroliuoti ugdymo programų vykdymą.
4.4.     Tikrinti ir derinti mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių planus.
4.5.     Tikrinti ir derinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų tvarką, kontroliuoti bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimo (raštu bei elektroniniu būdu) organizavimą.
4.6.    Tikrinti ir derinti mokinių testavimo (pradinio ir pagrindinio išsilavinimo) planus, kontroliuoti mokinių pasiekimų bei kitų tyrimų organizavimą ir rezultatų vertinimą skyriuose.
4.7.    Tikrinti ir derinti bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų  teminius planus, pasirenkamųjų dalykų ir modulių, specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo bei kitas programas, kontroliuoti jų bei pagilinto dalykų mokymo, kryptingo meninio mokymo, ankstyvojo užsienio kalbų mokymo, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūlos bei dvikalbio ugdymo organizavimą.
4.8.     Kontroliuoti mokinių priėmimą į mokyklą, skyrimą į klases.
4.9.     Kontroliuoti renginių progimnazijoje ir už jos ribų organizavimą, tikrinti ir derinti mokinių užimtumą po pamokų ir mokinių atostogų metu užtikrinančius planus bei mokinių ruošimą dalyvauti juose.
4.10.    Tikrinti ir derinti progimnazijos profesinio orientavimo priemonių planus, kontroliuoti profesinio orientavimo progimnazijoje  organizavimą.
4.11.    Rengti sprendimus, derinti pagalbos mokiniui veiklos prioritetus, planus ir programas.
4.12.    Organizuoti ir kontroliuoti savarankišką mokymąsi, mokymą namuose, rūpintis specialiųjų poreikių mokinių ugdymo poreikių tenkinimu.
4.13.    Rengti ir derinti pamokų tvarkaraščius ir jų korekcijas, su ugdymu susijusias progimnazijos  vidaus tvarkas, instrukcijas ir reglamentus.
4.14.    Inicijuoti progimnazijos vidaus įsivertinimo atlikimą, tikrinti ir derinti progimnazijos 
vidaus įsivertinimo rezultatų ataskaitą.
4.15.    Tikrinti ir derinti administracijos, pedagoginio personalo darbo ir poilsio grafikus.
4.16.    Tikrinti ir derinti planus, programas užtikrinančius sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką su progimnazijos  struktūromis bei išorės institucijomis.
4.17.    Tikrinti ir derinti viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie progimnaziją.
4.18.    Derinti progimnazijos  strateginius tikslus atitinkančių projektų sąrašą.
4.19.    Tikrinti ir derinti ataskaitas ugdymo klausimais ŠMM, švietimo skyriui ir kt. išorės institucijoms.
4.20.    Organizuoti ir koordinuoti progimnazijos metodinę veiklą, tikrinti ir derinti progimnazijos  metodinės veiklos planą, šios veiklos duomenų surinkimą ir analizę.
4.21.    Vykdyti priežiūrą ir kontrolę matematikos, informacinių technologijų,  fizikos, chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus mokomųjų dalykų, kuruoti tų dalykų metodinės grupės veiklą.
4.22.    Kontroliuoti informacinių technologijų diegimą ugdymo procese.
4.23.    Kontroliuoti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio švietimo, informavimo ir individualaus konsultavimo organizavimą.
4.24.    Kontroliuoti bibliotekos veiklą.
4.25.    Kontroliuoti ir koordinuoti su ugdymu susijusių komisijų darbą bei dokumentacijos tvarkymą.
4.26.    Planuoti ir organizuoti progimnazijos  švietimo stebėseną.
4.27.    Planuoti ir organizuoti progimnazijos pedagogų, specialistų kvalifikacijos kėlimą, vertinimą, rengti pedagogų atestacijos perspektyvinius planus, teikti pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai.
4.28.    Organizuoti ir kontroliuoti pedagoginio krūvio (etato) paskirstymą.
4.29.    Padėti rengti pedagogų ir darbuotojų tarifikacijos sąrašus. 
4.30.    Derinti sutarčių su mokiniais (jų tėvais, globėjais) sudarymą, esant reikalui  tiesiogiai bendrauti su naujai priimamais mokiniais ir jų tėvais.
4.31.    Organizuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su progimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.


KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
5. Kiemsargio kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
6. Kiemsargis turi žinoti ir išmanyti:
 6.1. pavestos prižiūrėti teritorijos ribas;
 6.2. prižiūrimai teritorijai keliamus sanitarinius reikalavimus;
 6.3. buitinių atliekų tvarkymo pagrindus;
 6.4. nustatytą pranešimų apie įstaigoje įvykusį įvykį tvarką;
 6.5. vandentiekio ir kanalizacijos, dujų, elektros, šilumos tinklų avarinių tarnybų iškvietimo telefonų numerius;
 6.6. šiukšlių išvežimo grafiką;
 6.7. valstybinės vėliavos iškėlimo datas.
7. Kiemsargis privalo vadovautis:
 7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;            
 7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. šiuo pareigybės aprašymu;
7.6. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Kiemsargis atlieka šias funkcijas:
8.1. pradedant darbą, apeina įstaigos teritoriją ir įsitikina ar visi šuliniai uždengti dangčiais, ar nėra nutrauktų oro elektros linijų laidų;
8.2. palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą įstaigos teritorijoje;
8.3. nustatytu laiku ryte ir vakare tvarko pavestą teritoriją, o likusį laiką stebi teritorijos būklę, nedelsiant šalina teritorijoje atsiradusias šiukšles;
8.4. kiekvienų metų pavasarį ir rudenį atlieka pagrindinį teritorijos tvarkymą: šiukšles, sausą žolę, nukritusius medžių labus, medžių ir krūmų šakas sugrėbia į krūvas ir pasirūpina, kad jos būtų pašalintos iš įstaigos teritorijos;
8.5. pasirūpina, kad šiukšlės ir kitos atliekos būtų kraunamos tik į tam tikslui skirtus konteinerius; 8.6. nurodo vadovui tvarkos pažeidėjus;
8.7. prižiūri, kad transporto priemonės nebūtų statomos ant vejos, nevažinėtų per želdinius, želdinių netryptų pėstieji;
8.8. sodina ir prižiūri želdinius ir gėlynus, karpo krūmus, nupjauna žolę;
8.9. praneša įstaigos vadovui apie teritorijoje pastebėtus senyvus medžius, įlūžusias šakas, kurios gali kelti pavojų aplinkiniams;
8.10. prižiūri, kad vaikai nežaistų transporto judėjimo zonose;
8.11. praneša gyvūnų tarnyboms apie pastebėtus įstaigos teritorijoje ar netoliese esančius valkataujančius ir benamius gyvūnus;
8.12. kasdien pašalina teritorijoje esančias šiukšles;
8.13. praneša įstaigos vadovui apie įtaigos teritorijoje pastebėtus įtartinus daiktus, medžiagas, galinčias sprogti ar kitaip pakenkti sveikatai;
8.14. praneša įstaigos vadovui apie įstaigoje atsiradusius kenkėjus ir imasi priemonių kenkėjams pašalinti;
8.15. žiemos metu nukasa sniegą ir šalina ledą iš įstaigos teritorijos, nuo privažiavimo kelių, šaligatvių, prie atliekų surinkimo konteinerių, pabarsto takus ir kelius smėliu, pasirūpina, kad nedelsiant būtų nudaužomi nuo stogų pastebėti kabantys ledo varvekliai;
8.16. nacionalinių švenčių dienomis nustatytu laiku iškelia valstybinę vėliavą ir nustatytu laiku ją nuima.


KOMPIUTERIŲ TECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS  PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Kompiuterių techniku dirbti priimamas asmuo, turintis specialųjį aukštąjį išsimokslinimą, darbo patirtį, susijusią su kompiuterinės technikos panaudojimu.
6. Specialistas turi išmanyti apie lokalius ir globalius kompiuterių tinklus, žinoti naujausią informaciją apie kompiuterinės ir programinės įrangos problemas šalyje ir naujoves užsienyje bei kūrybiškai jas taikyti rengiant ir įgyvendinant kompiuterines programas.
7. Kompiuterių technikas turi žinoti ir išmanyti:
7.1. įstatymus, norminius teisės aktus kompiuterizacijos klausimais;
7.2. elektroninio pašto ir elektroninio parašo įstatymus;
7.3. kompiuterinį programavimą;
7.4. duomenų bazės panaudojimo tvarką ir galimybes;
7.5. kompiuterinę techniką ir programinę įrangą;
7.6. darbo su kompiuteriais metodiką ir praktiką;
7.7. kompiuterines sistemas;
7.8. progimnazijoje taikomą apskaitos metodiką ir jos kompiuterizavimo galimybes;
7.9.. darbo tvarkos taisykles;
7.10.. kompiuterinio tinklo plėtojimo galimybes;
7.11.. saugos ir sveikatos, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;
7.12.. operacinės sistemos Microsoft Windows pagrindus;
7.13.. darbą su Internet servisais Unix, MS-DOS ir Windows operacinėse sistemose: elektroninis paštas, failų persiuntimas, informacijos paieška, daugialypė (multimedia).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Kompiuterių technikas atlieka šias funkcijas:
8.1.rengia kompiuterinę, skaičiavimo techniką, programinę įrangą reglamentuojančius dokumentus ir organizuoja jų vykdymą;
8.2..koordinuoja administracijos veiklą, vykdant kompiuterinės technikos ir programinės įrangos diegimo programas ir kontroliuoja jų vykdymą;
8.3.. padeda tvarkyti progimnazijos duomenų bazes ir programas;
8.4.. atlieka sisteminę ir tinklinę programų priežiūrą;
8.5. pataria įsigyjant kompiuterinės technikos medžiagas ir įrenginius, vykdo progimnazijos kompiuterizacijos ir darbuotojų mokymo programas;
8.6. pagal savo įgaliojimus rengia pasiūlymus progimnazijos kompiuterizacijos klausimais;
8.7. kaupia informacinę ir mokomąją medžiagą kompiuterinės, programinės, sisteminės ir duomenų bazių panaudojimo klausimais;
8.8. padeda progimnazijos darbuotojams išmokti ir panaudoti kompiuterines programas, prižiūri ir tobulina naudojamas programas;
8.9. kuria naujus progimnazijos veiklos kompiuterinių programų modulius ir ryšius;
8.10. kontroliuoja progimnazijos duomenų bazių informacinį patikrinimą;
8.11.vykdo progimnazijos direktoriaus ar jo įgaliotų asmenų nurodymus progimnazijos kompiuterizacijos, sisteminės ir programinės įrangos panaudojimo klausimais;
8.12. saugo progimnazijos technologines paslaptis;
8.13. esant reikalui atlieka viešuosius pirkimus CPO.


KŪRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
5. Kūriko kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. Kūriko pareigoms  priimamas asmuo, turintis nustatytos formos galiojantį  pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti kūrenimo darbus.
6. Kūrikas privalo žinoti ir išmanyti:
6.1.progimnazijos struktūrą, jos darbo organizavimą;
6.2. šilumos įrenginių pajėgumus, darbo režimus;
6.3. šilumos energijos vartojimo režimus.
7. Kūrikas privalo:
7.1. laikytis žemo slėgio ir vandens šildymo katilų eksploatavimo instrukcijų, dirbti tik su tvarkingais įrenginiais;
7.2. laikytis įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;
7.3  žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus;
7.4. žinoti apie pirmosios medicinos pagalbos suteikimą įvykus nelaimingam atsitikimui darbe;
8. Kūrikas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais,  reglamentuojančiais darbų saugą, darbo santykius, žemo slėgio ir vandens šildymo katilų saugų eksploatavimą, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija.  
             
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Darbas atliekamas pagal kiekvieną mėnesį sudarytą grafiką.
10. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
10.1. Patikrinti prieš pradedant darbą:
10.1.1. ar gera kūrenimo įrenginių ir dūmtraukių techninė būklė, tvarkingi įrengimai;
10.1.2. ar tvarkingi kontrolės matavimo prietaisai, ar pakuroje nėra pašalinių daiktų;
10.1.3. ar veikia apšvietimas, ar tvarkingi įrankiai ir pagalbinis inventorius;
11.Išvėdinti pakuras ir dūmtraukius, paruošti katilą, jį užkurti.
12. Darbo  metu neužsiimti pašaliniais darbais.
13. Neleisti pakilti vandens temperatūrai katiluose daugiau kaip 90 laipsnių.
14. Užgesinęs katilą, kuris kūrenamas kietu kuru, kūrikas privalo:
14.1.sumažinti trauką , sudeginti pakuroje esantį kurą;
14.2. išvalyti pakurą;
14.3. uždarius dūmų užsklandą, trauką visiškai sustabdyti.
15. Avariniais (ypatingais) atvejais, nurodytais darbų saugos instrukcijoje,  kūrikas nedelsdamas turi užgesinti pakurą ir imtis priemonių gedimams pašalinti, informuoti apie tai ūkvedį, progimnazijos direktorių..
16. Baigus darbą  sutvarkyti darbo vietą, sudėti įrankius į saugojimo vietas, perduoti pamainą, informuoti atsakingą asmenį apie atsiradusius trūkumus.
17. Esant reikalui, atkasti praėjimo takus į malkinę, jei slidu - pabarstyti smėliu.
18. Darbuotojo teisės:
18.1.reikalauti, kad progimnazijos direktorius užtikrintų saugą ir sveikatą;
18.2. nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
18.3. neatlikti nurodytų darbų esant netvarkingoms darbo priemonėms, prieš tai pranešus apie tai ūkvedžiui;
18.4. pateikti pastabas ir pasiūlymus ūkvedžiui ir progimnazijos direktoriui  darbo sąlygoms gerinti.
18.5. dalyvauti įstaigos susirinkimuose bei reikšti savo nuomonę. 


LOGOPEDO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Logopedo pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
 4.1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos  švietimo įstatyme;
 4.2. gerai mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ar kitais progimnazijos veikoje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
  4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais  nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
  4.4. gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kalbėjimo  sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
  4.5. žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus;
  4.6. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
  4.7. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
  4.8. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
  4.9. išmanyti taikyti ugdymo metodus mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų,  gebėti juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus.
5. logopedas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais specialųjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Progimnazijos nuostatais, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais (pareigybių aprašymais).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Logopedas vykdo šias funkcijas:
6.1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo  sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius progimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;
6.2. siūlo skirti  švietimo (logopedo)  pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti  švietimo (logopedo) pagalbą, suderina su progimnaziją aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti  progimnazijos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia progimnazijos Vaiko gerovės komisijai;
 6.3. bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, progimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato švietimo  pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 6.4.sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
 6.5  šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 6.6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta  švietimo (logopedo) pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 6.7. padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta švietimo (logopedo) pagalba, ugdymo programas;
 6.8. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 6.9.  taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
 6.10. konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 6.11. rengia ir naudoja švietimo (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų lavinimui.
 6.12. šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, pagalbos teikimo klausimai formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
 6.13. vykdo kitus progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato progimnazijos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu;


MOKINIŲ KARJEROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Mokinių karjeros specialisto pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
 4.1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos  švietimo įstatyme;
 4.2. gerai mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ar kitais progimnazijos veikoje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
 4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais  nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
  4.4. turėti psichologijos pagrindus;
  4.5. žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus;
  4.6. pagal kompetenciją taikyti savo darbe mokinių karjeros ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
  4.7. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
  4.8. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
5. Mokinių karjeros specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, progimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojo etikos kodeksu, ugdymo planais, mokytojo pareigybės aprašymu, gimnazijos direktoriaus įsakymais ir kitais ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. . Mokinių karjeros specialistas vykdo šias funkcijas:
  6.1. organizuoja profesinį veiklinimą pagal SKU modelį: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų vadovais, darbdaviais ir kitais asmenimis;
  6.2. lydi mokinius į ugdymo karjerai renginius;
6.3. teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams ir jų tėvams;
6.4. fiksuoja progimnazijos veiklos ir SKU kalendoriuose ugdymo karjerai renginius, jų viešinimą progimnazijos svetainėse, pagal galimybes kituose informacijos šaltiniuose.;
6.5. teikia mokinių karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir mokyklos bendruomenei – pasitelkiant TAMO, kitas IT informuoti apie dalyvavimo galimybę mokinio karjerai renginiuose;
6.6. supažindina progimnazijos bendruomenę su progimnazijoje teikiamomis programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymo sąlygomis mokinių tėvų susirinkimuose, klasės valandėlėse;
6.7. teikia I-IV klasių mokiniams pažintinę informaciją apie darbą ir profesijų pasaulį, supažindinti V-VIII klasių mokinius su informacija apie miesto gimnazijas, profesinio rengimo centrą, jų mokimo ir studijų programas, priėmimo taisykles, V-VIII klasių mokiniams organizuoja mokymus apie karjeros plano pildymą;
6.8. organizuoja ugdymo karjerai renginius progimnazijoje pagal patvirtintą metinį (mėnesio) planą;
6.9. dalyvauja rengiant mokinių individualius ugdymosi planus, progimnazijos metinio plano ir strateginio plano rengime;
6.10.  vykdo progimnaziją baigusių mokinių karjeros stebėseną, teikia progimnazijos bendruomenei 8- okų pasirinkimo statistiką;
6.11. bendradarbiaujant su klasių auklėtojais organizuoja mokinių „Karjeros plano“ pildymą;
7. Mokinių karjeros specialistas veikia šiuo būdu:
7.1. bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklas kartu su administracija;
7.2. iškilus klausimams, kuriuos spręsti jis nekompetentingas, pasitelkia į pagalbą kitus specialistus: socialinį pedagogą, psichologą,..;
7.3. ugdymo karjerai procese pasitelkia progimnazijos bendruomenę, švietimo pagalbos įstaigas, kitus socialinius partnerius, visuomenines organizacijas, rėmėjus ir kitas suinteresuotas grupes;


MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Mokytojo pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
 4.1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos  švietimo įstatyme;
 4.2. gerai mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ar kitais progimnazijos veikoje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
 4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais  nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
  4.4. turėti psichologijos pagrindus;
  4.5. žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus;
  4.6. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
  4.7. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
  4.8. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
5. Mokytojas  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, progimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojo etikos kodeksu, ugdymo planais, mokytojo pareigybės aprašymu, gimnazijos direktoriaus įsakymais ir kitais ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Mokytojas vykdo šias funkcijas:
  6.1. parengia mokinio individualaus ugdymo, dalykų, neformalaus švietimo programas, jei jos nėra patvirtintos nacionaliniu lygmeniu;
  6.2. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
6.3. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
6.4. parengia ir suderina dalyko (neformalaus švietimo) ilgalaikį planą;
6.5. pasirengia pamokoms bei neformaliojo švietimo užsiėmimams,  juos tinkamai organizuoja;
6.6. parengia dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos  stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
6.7. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
6.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį;
6.9. progimnazijoje nustatyta tvarka konsultuoja mokinius;
6.10.  reaguoja į smurtą ir patyčias;
6.11. ugdymo procese naudoja progimnazijoje patvirtintus vadovėlius, įvairias mokymo priemones ir ugdymui skirtą įrangą;
6.12. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka moko mokinį namuose ar sveikatos priežiūros/medicinos pagalbos įstaigoje, jeigu jam paskirtas toks mokymasis;
6.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
6.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imsi adekvačių priemonių;
6.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;
6.16. teisės aktuose nustatyta tvarka tobulina savo kvalifikaciją;
6.17. paskirtas klasės auklėtoju, vykdo aprašyme nustatytas funkcijas;
6.18. užtikrina, kad pamokose (užsiėmimuose)  mokiniai laikytųsi progimnazijoje  nustatytų mokinių elgesio taisyklių, mokinio etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
6.19. bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
6.20. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
6.21. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
6.22. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, įskaitų, brandos egzaminų vykdymo ir kitose komisijose;
6.23. dalyvauja direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
6.24. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime;
6.25. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų, progimnazijos darbo tvarkos taisyklių ir kitų vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;
6.26. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
6.27. teisės aktų nustatyta tvarka prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
6.28. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
6.29. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.


PAGALBINIO VIRTUVĖS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Pagalbiniam virtuvės darbininkui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
6. Pagalbinis virtuvės darbininkas turi žinoti ir išmanyti:
6.1. virtuvės patalpų išplanavimą;
6.2. rankų plovimo taisykles;
6.3. materialinių vertybių laikymo vietas, jų apsaugos priemones;
6.4. virtuvėje naudojamų įrenginių eksploatavimo taisykles;
6.5. virtuvėje naudojamų įrengimų ir įrankių gedimų požymius ir priežastis;
6.6. krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus;
6.7. darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką;
6.8. vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus;
6.9. saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus.
7. Pagalbinis virtuvės darbininkas privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. šiuo pareigybės aprašymu;
7.6. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Pagalbinis virtuvės darbininkas atlieka šias funkcijas:
8.1. sąžiningai atlieka savo pareigas, laikosi darbo drausmės, laiku ir tiksliai atlieka teisėtus tiesioginio vadovo nurodymus;
8.2. dirba apsivilkęs tvarkingais, higienos reikalavimus atitinkančiais darbo drabužiais ir naudojasi kitomis darbui reikalingomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis;
8.3. dirbant plovykloje dėvi vandeniui nelaidžią prijuostę ir gumines pirštines;
8.4. naudojasi darbo įrankiais, elektros ir mechaniniais įrengimais;
8.5. dirba pagalbinius darbus virtuvėje,
8.6. palaiko pavyzdingą švarą virtuvėje ir pagalbinėse patalpose;
8.7. valant virtuvės patalpas, įrangą, stalus ir darbo įrankius imasi visų priemonių, kad būtų išvengta produktų užteršimo valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagomis;
8.8. žaliavas neša tvarkingoje taroje;
8.9. baigus darbą sutvarko darbo vietą, padeda nuvalytus įrankius į vietas;
8.10. dirba tik tuos nurodytus darbus, kurių vykdymas yra gerai žinomas ir nekelia pavojaus jo paties ar aplinkinių darbuotojų sveikatai ir gyvybei;
8.11. neužsiiminėja pašaliniais darbais, kalbomis ir netrukdo kitiems.


SOCIALINIO PEDAGOGO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Socialinio pedagogo pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
 4.1. turėti įgijęs socialinės pedagogikos  kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
 4.2. įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje ;
  4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais  nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
  4.4. gerai mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ar kitais progimnazijos veikoje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
  4.5. žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus;
  4.6. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
  4.7. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
  4.8. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
5. Socialinis pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais specialųjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Progimnazijos nuostatais, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais (pareigybių aprašymais).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:
6.1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
6.2. konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), progimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
6.3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus progimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
6.4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas  su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 6.5. šviečia progimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, progimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 6.6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su progimnazijos Vaiko gerovės komisija ir progimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 6.7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus progimnazijoje, atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 6.8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su progimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 6.9.  taiko savo darbe socialinės pedagogikos naujoves;
 6.10. konsultuoja mokytojus, socialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 6.11 rengia ir skleidžia informaciją apie  socialinę - pedagoginę pagalbą;
 6.12. tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
 6.13. vykdo kitus progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su socialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato progimnazijos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir socialiuoju pedagogu;


SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Specialiojo pedagogo pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
4.1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos  švietimo įstatyme;
 4.2. gerai mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ar kitais progimnazijos veikoje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais  nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
4.4. turėti psichologijos pagrindus;
4.5. žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus;
4.6. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
4.7. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
4.8. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
5. Specialusis pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais specialųjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Progimnazijos nuostatais, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais (pareigybių aprašymais).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Specialusis pedagogas vykdo šias funkcijas:
6.1. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą progimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose;
6.2. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, progimnaziją  aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko, organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
 6.3. padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
6.4. pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas;
6.5. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.;
6.6. naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
6.7. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
6.8. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
6.9. taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
6.10. šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
6.11. vykdo kitus progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato progimnazijos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu;


VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
5. Valytojo kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
6. Valytojas turi žinoti ir išmanyti:
6.1. valomų patalpų tipus ir paskirtį;
6.2. pagrindinius apsaugos nuo elektros būdus;
6.3. dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų vartojimo būdą;
6.4. kompiuterinės įrangos valymo būdus;
6.5. patalpų valymo būdus ir inventorių;
6.6. chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles;
6.7. kovos su parazitais ir kenkėjais priemones;
6.8. darbo tvarkos taisykles;
6.9. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
 6.10. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.
7. Valytojas privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
7.4. darbo sutartimi;
 7.5. šiuo pareigybės aprašymu;
7.6. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Valytojas atlieka šias funkcijas:
8.1. palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valo priskirtas patalpas;
 8.2. naudojasi darbo įrankiais, cheminėmis valymo priemonėmis, buitine technika; 
8.3. plauna jam paskirtų patalpų grindis, sienas, koridorius, laiptines, valo ir plauna sanitarinius mazgus, nuvalo drėgnu skuduru grindų apvadus ir laiptų turėklus;
8.4. drėgnu skuduru nušluosto dulkes nuo darbo stalų, spintų, lentynų ir kitų baldų, durų ir palangių;
8.5. valo dulkes nuo kambarinių gėlių ir jas laisto;
8.6. į numatytas vietas išneša šiukšles iš šiukšliadėžių, dezinfekuoja unitazus ir kriaukles bei kitus sanitarinius mazgus;
8.7. baigus darbą patikrina patalpas, tvarkingai sustato kėdes, nepalieka užgriozdintų praėjimų, atsuktų čiaupų, patikrina, ar nėra neišjungtų elektros prietaisų, ar uždaryti langai.