Mokiniu individualios pazangos stebejimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprasas

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos visos dienos mokyklos grupės organizavimo tvarkos aprašas

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas

Mokinių paskirstymo į klases tvarkos aprašas

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenės narių, pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarkos aprašas

Mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir pedikuliozės tvarkos aprašas

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo progimnazijoje tvarkos aprašas

Tvarka dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 "Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokinių, jų tėvų, (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Socialinių kompetencijų ugdymo (si) sistemos  aprašas

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas  
Mokyklinių megztukų dėvėjimo tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių programa
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokytojų tarybos nuostatai
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių konsultavimo tvarkos aprašas
Mokinių seimo nuostatai

Mokinių ugdymosi krūvio reguliavimo veiklos planas

Tėvų pedagoginio švietimo programa

2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Metodinės tarybos nuostatai
Vidaus audito aprašas
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos pedagogo etikos kodekso tvarkos aprašas
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos veiklos planavimas
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos tarybos nuostatai
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos aprašas

Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo nr. isak-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal Bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Mokinių, lankančių ar baigusių specializuotas valstybines ar savivaldybės meno ar sporto mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas  
Vaiku ir mokiniu maitinimo organizavimo Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje tvarkos aprašas
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai