DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ
(vadovaujamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-33 redakcija))

  1. Nuo einamų metų kovo 1 dienos priimami prašymai, jei vaikas/mokinys:
  • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  • mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą.   

2. Nuo einamųjų metų gegužės 20 dienos priimami prašymai į laisvas vietas (pagal Tvarkos aprašo 31 punktą).

Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

  • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  • mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  • ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai (mokiniai);
  • kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie tais einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose;

3. Reikalingi dokumentai:
    1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) prašymas.
    2. Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas.
    3. Vaiko sveikatos pažymėjimas (vaiko sveikata turi būti patikrinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka).

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai pateikia papildomai vieną iš šių dokumentų:

  • įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar jo kopiją;
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar jo kopiją;
  • pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

 4. Nuotraukos (mokinio elektroniniam pažymėjimui) FAILAS, kurio formatas:
                  jpg., 22x26 mm, skiriamoji geba 1200x1200,
                  spalvinė gama – RGB
                  plotis (Width): 295 pixels
                  aukštis (Height): 380 pixels
                  tankis (Resilution): 300dpi

Prašymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. progimnazijos raštinėje.
Informacija teikiama telefonu (8 41) 51 90 39

Mokinių priėmimo komisija:
Pirmininkė  Rima Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Alma Girdvainienė, socialinė pedagogė,
Virginija Tunikaitytė, pradinių klasių mokytoja,

Ina Rimkuvienė, istorijos, rusų kalbos mokytoja,
Loreta Papolskienė, administratorė.

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas

 

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos

 

Elektroninius dokumentus galite rasti paspaudę ant šios nuorodos