PATVIRTINTA
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos
direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. IV-128
         
             
  VALANDŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ UGDYMO(SI) POREIKIAMS TENKINTI, PASKIRSTYMAS            
    2021-2022 m. m.                          
                                 
Eil.
Nr.
Klasė Modulis,
 pasirenkamasis dalykas, konsultacijos
Mokytojas 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6 7A 7B 8
1 3A Matematikos modulis "Riešutas" Ilona Kievišienė       1                  
2 3B Matematikos modulis "Riešutas" Irena Valatkevičienė         1                
3 5A/5B Rusų kalbos modulis "Rusų kalbos pradžiamokslis" Ina Rimkuvienė               1 1        
4 3A/5B Lietuvių kalba (UA) Violeta Gliaudienė                 1        
5 8 Pasirenkamasis dalykas "Ugdymas karjerai" Nijolė Bacienė                         1
6 1B Konsultacijos Rūta Dambrauskienė 1                        
7 2A Virginija Tunikaitytė   1                      
8 2B Ingrida Rupšienė     1                    
9 3A Ilona Kievišienė       1                  
10 3B Irena Valatkevičienė         1                
11 4A Vita Ravkienė           1              
12 4B Violeta Nečajeva             1            
13 5A/5B Violeta Gliaudienė               1        
14 5-8 klasės Dalia Narkienė               1   1 1
15 5-8 klasės Irma Radvilė               1 1
16 6-8 klasės Rita Mikučiauskienė                   1 1